- محتویات اصلی صفحه

سلامت و امنیت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > سلامت و امنیت > صفحات > BehdashtoDarman > Bimarestan  

Web Part Page Title Bar image
Bimarestan

 

واحدهای فعال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

 

ردیف

شهرستان

نام بیمارستان

بخشهای تخصصی

بخشهای فوق تخصصی

پاراکلنیکها

1

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

داخلی اعصاب، جراحی اعصاب، ارولوژی، جراحی عمومی، سوختگی، ENT، چشم، جراحی قلب، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، دیالیز، SICU، MICU، HICU

نفرولوژی، انکولوژی، روماتولوژی، ریه، گوارش، پیوند کلیه، جراحی توراکس، جراحی کودکان

سونوگرافی، رادیولوژی، CTScan، MRI، آزمایشگاه، داروخانه، آندوسکوپی، برونکوسکوپی

2

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

کودکان، زنان و زایمان، ارتوپدی، ICU، NICU

عفونی اطفال، نوزادان، نفرولوژی اطفال، گوارش اطفال، نازایی، انکولوژی اطفال

سونوگرافی، رادیولوژی، CTScan، آزمایشگاه، ژنتیک، داروخانه

3

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی

داخلی، قلب، عفونی، دیالیز، ICU، پوست

قلب

آزمایشگاه، سونوگرافی، رادیولوژی، داروخانه، آندوسکوپی، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی

4

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی

روانپزشکی

-

رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه

5

سلماس

خاتم الانبیاء(ص)

داخلی، زنان، جراحی عمومی، کودکان، ENT، چشم، قلب، ارتوپدی، ارولوژی، داخلی اعصاب، دیالیز

-

رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، آندوسکوپی، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی

6

خوی

قمر بنی هاشم

جراحی عمومی، زنان و زایمان، کودکان، ENT، چشم، ارولوژی، ارتوپدی، ICU

-

آزمایشگاه، رادیولوژی، CTScan، سونوگرافی، داروخانه

7

خوی

شهید مدنی

داخلی، قلب، عفونی، توانبخشی، داخلی اعصاب، اعصاب و روان، CCU، دیالیز

-

آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، آندوسکوپی

8

قره ضیاءالدین

امام خمینی(ره)

داخلی، کودکان

-

رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه

9

ماکو

قدس

داخلی، قلب، داخلی اعصاب، جراحی عمومی، چشم، ENT، ICU، CCU، دیالیز، اعصاب و روان

-

رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش

10

ماکو

فجر

زنان و زایمان، کودکان

-

رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه

11

نقده

امام خمینی(ره)

داخلی، عفونی، داخلی اعصاب، کودکان، جراحی عمومی، ارتوپدی، ارولوژی، چشم، ENT، اعصاب و روان، CCU، زنان و زایمان، دیالیز

-

رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش

12

اشنویه

نبی اکرم(ص)

داخلی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، دیالیز

-

رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه

13

پیرانشهر

امام خمینی(ره)

داخلی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، دیالیز

-

رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه

14

سردشت

امام خمینی(ره)

داخلی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، دیالیز

-

رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه

15

مهاباد

امام خمینی(ره)

داخلی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، ارولوژی، ارتوپدی، چشم، ENT، جراحی اعصاب، پوست، اعصاب و روان، دیالیز، قلب، ICU، CCU

-

آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، CTScan، داروخانه، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش

16

میاندوآب

عباسی

داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی عمومی، ارتوپدی، ارولوژی، چشم، ENT، اعصاب و روان، دیالیز، CCU

-

آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، CTScan، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش

17

میاندوآب

حضرت فاطمه(س)

زنان و زایمان، کودکان، ICU

-

آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه

18

بوکان

شهید قلیپور

داخلی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، عفونی، داخلی اعصاب، اعصاب و روان، چشم، ENT، ارتوپدی، ارولوژی، قلب، CCU، ICU، دیالیز

-

آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، آندوسکوپی، داروخانه

19

شاهیندژ

شهید راثی

داخلی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، اعصاب و روان، دیالیز

-

آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، آندوسکوپی

20

تکاب

شهدا

داخلی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، دیالیز، اعصاب و روان

-

آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه

 

 

 

شماره تلفنهای تماس با دفتر ریاست و تلفنخانه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

 

ردیف

شهرستان

نام بیمارستان

ریاست بیمارستان

تلفن دفتر ریاست

تلفنخانه بیمارستان

کد شهرستان

1

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

دکتر ملکی

3469935

4-3469931

0441

2

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

دکتر محمودزاده

2222090

2237077

0441

3

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی

دکتر نانبخش

3443500

3-3444591

0441

4

ارومیه

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی

خانم رادفر

2775009

2770341

0441

5

سلماس

خاتم الانبیاء(ص)

دکتر مرتضوی

5224448

6-5228884

0443

6

خوی

قمر بنی هاشم

دکتر طاهرلو

2333312

5-2332112

0461

7

خوی

شهید مدنی

دکتر رضامندی

2223200

3-2223222

0461

8

قره ضیاءالدین

امام خمینی(ره)

1-2727700

0462

9

چالدران

شهید بهشتی

دکتر ارزنلو

3624516

8-3624517

0462

10

پلدشت

امام خمینی(ره)

4625012

0462

11

شوط

شهدا

4222779

0462

12

ماکو

قدس

دکتر جبارپور

3222444

3222325

0462

13

ماکو

فجر

دکتر جبارپور

3244203

3244205

0462

14

نقده

امام خمینی(ره)

دکتر جعفری

6261830

6261820

0443

15

اشنویه

نبی اکرم(ص)

دکتر مقصدحق

5624956

5622303

0444

16

پیرانشهر

امام خمینی(ره)

دکتر صالحی

4234703

4224080و4224057

0444

17

سردشت

امام خمینی(ره)

دکتر حسن زاده

3222712

3225929و3222929

0444

18

مهاباد

امام خمینی(ره)

دکتر منصورپور

2224870

2226177و2226155

0442

19

میاندوآب

عباسی

دکتر حیدری

2452222

1-2451800

0481

20

میاندوآب

حضرت فاطمه(س)

دکتر علیاری

2228194

2221994

0481

21

بوکان

شهید دکتر قلیپور

دکتر رحیم زاده

6237993

4-6231300

0482

22

شاهیندژ

شهید راثی

دکتر رضایی

4223170

4222135

0482

23

تکاب

شهدا

دکتر شجاع قره باغ

5222865

3-5222871

0482

 

 

 

مشخصات بیمارستانهای دولتی غیر دانشگاهی و خصوصی

 

ردیف

شهرستان

نام بیمارستان

سازمان متبوع

تخصصهای موجود

آدرس و تلفن

1

ارومیه

امام رضا(ع)

تامین اجتماعی

داخلی، اطفال، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی کلیه و مجاری ادراری، جراحی ENT، جراحی چشم، ارتوپدی، ICU ،CCU، داخلی اعصاب، قلب و عروق، عفونی، نوزادان، NICU

بلوار مولوی

تلفن:04413982441

2

ارومیه

شهید عارفیان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

داخلی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی کلیه و مجاری ادراری، جراحی ENT، جراحی چشم، جراحی فک و صورت، ارتوپدی، ICU ،CCU، داخلی اعصاب، قلب و عروق، عفونی، نوزادان

خ بسیج

تلفن: 1-04412233190

3

ارومیه

ارتش

ارتش جمهوری اسلامی

داخلی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، عفونی

خ برق

تلفن: 04412222683

4

ارومیه

آذربایجان

خصوصی

داخلی، اطفال، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی کلیه و مجاری ادراری، جراحی ENT، جراحی فک و صورت، جراحی چشم، ارتوپدی، ICU ،CCU، داخلی اعصاب، عفونی، نوزادان

خ شهید بهشتی

تلفن: 4-04413463301

5

ارومیه

دکتر صولتی

خصوصی

داخلی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، جراحی ENT، جراحی چشم، ارتوپدی، Post CCU ،ICU ،CCU

خ امام

تلفن: 04412221720

6

ارومیه

شفا

خصوصی

اطفال، زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی قفسه صدری، جراحی ENT، جراحی چشم، ارتوپدی، ICU ،CCU، داخلی اعصاب، داخلی کلیه

خ امام

تلفن: 04412222324

   • تعداد بازدید امروز
1
  • تعداد بازدید این هفته
122
  • تعداد بازدید این ماه
516
  • تعداد بازدید این سال
2803
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)