- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Naft  

Web Part Page Title Bar image
Naft

پورتال استان آذربایجان غربی
تعهدنامه ثبتي از نتقاضيان احداث نقطه عرضه مبني بر اينکه توجيه اقتصادي طرح به عهده متقاضي مي باشد.rarتعهدنامه ثبتي از نتقاضيان احداث نقطه عرضه مبني بر اينکه توجيه اقتصادي طرح به عهده متقاضي مي باشد
تمديد قرارداد مصرف كنندگان عمده.rarتمديد قرارداد مصرف كنندگان عمده
درخواست اداره موقت نقطه عرضه پس از فوت صاحب امتياز.rarدرخواست اداره موقت نقطه عرضه پس از فوت صاحب امتياز
دستورالعمل جايگاه هاي سريع النصب.rarدستورالعمل جايگاه هاي سريع النصب
فرم آگهي پذيرش متقاضيان.rarفرم آگهي پذيرش متقاضيان
فرم درخواست احداث جايگاه اختصاصي.rarفرم درخواست احداث جايگاه اختصاصي
فرم شرایط احداث جايگاه اختصاصي با سرمايه شخصي.rarفرم شرایط احداث جايگاه اختصاصي با سرمايه شخصي
قرارداد CNG.rarقرارداد CNG
قرارداد جايگاه فراورده های نفتی سيار.rarقرارداد جايگاه فراورده های نفتی سيار
قرارداد فروش به مصرف کنندگان عمده.rarقرارداد فروش به مصرف کنندگان عمده
قرارداد فروش فراورده نفتي.rarقرارداد فروش فراورده نفتي
قرارداد فروشندگي نفت سفيد در خارج شهرها.rarقرارداد فروشندگي نفت سفيد در خارج شهرها
قرارداد فروشندگي نفت سفيد در داخل شهرها.rarقرارداد فروشندگي نفت سفيد در داخل شهرها
قرارداد فروشندگی فراورده های نفتی سیار.rarقرارداد فروشندگی فراورده های نفتی سیار
تعهد اداره نقطه عرضه.rarتعهد اداره نقطه عرضه
موافقت نامه احداث مجاری عرضه.rarموافقت نامه احداث مجاری عرضه
موافقت نامه اعطا فروش اعتباري.rarموافقت نامه اعطا فروش اعتباري
موافقت نامه تبديل جایگاه دو منظوره.rarموافقت نامه تبديل جایگاه دو منظوره
تعهد نامه اداره و سرپرستي جايگاه.rarتعهد نامه اداره و سرپرستي جايگاه
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)