- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Mokhaberat  

Web Part Page Title Bar image
AboFazelab

پورتال استان آذربایجان غربی
تغییر مکان.docتغییر مکانمخابرات
تغییر نام و مکان.docتغییر نام و مکانمخابرات
فرایند کنترل و کشف مزاحم تلفنی.docفرایند کنترل و کشف مزاحم تلفنیمخابرات
قطع یا وصل تلفن به درخواست مشترک .docقطع یا وصل تلفن به درخواست مشترک مخابرات
مدارک و مراحل تغییر نام تلفن.docمدارک و مراحل تغییر نام تلفنمخابرات
مدارک و مراحل ثبت نام تلفن.docمدارک و مراحل ثبت نام تلفنمخابرات
مراحل دائری مجدد تلفن تخلیه شده و وصل مجدد تلفن.docمراحل دائری مجدد تلفن تخلیه شده و وصل مجدد تلفنمخابرات
فرم کارت اشتراک تلفنformsabt_nam.pdfفرم کارت اشتراک تلفنformsabt_namمخابرات
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)