- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Eghtesad  

Web Part Page Title Bar image
Eghtesad

پورتال استان آذربایجان غربی
اطلاعات اسناد مالكيت وزارتخانه هاي و موسسات دولتي - بدون اسسازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت وزارتخانه هاي و موسسات دولتي - تك برگسازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت وزارتخانه هاي و موسسات دولتي - دفترچه سازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت وطرح تملك دارايي هاي سرمايه اي- دفترچهسازمان امور اقتصادی و دارایی
تاییدیه حقوق و مزایای دستگاهاسازمان امور اقتصادی و دارایی
در خواست تائید درآمد اختصاصی واریزی به خزانه معین استانسازمان امور اقتصادی و دارایی
در خواست تائید درآمد شرکت واریزی به خزانه معین استانسازمان امور اقتصادی و دارایی
در خواست تائید درآمد عمومی واریزی به خزانه معین استانسازمان امور اقتصادی و دارایی
درخداست استرداد سپردهسازمان امور اقتصادی و دارایی
درخواست وجهسازمان امور اقتصادی و دارایی
روكش تراز (اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي)سازمان امور اقتصادی و دارایی
روكش تراز (اعتبارات هزينه)سازمان امور اقتصادی و دارایی
صورت مجلس تحویل و تحول سوابق ذیحسابیسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم تاییدیه دریافت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ایسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم تاییدیه دریافت سایر اعتبارات هزینه ایسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی سازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم شماره 2 فهرست ضمانتنامه های بانکی و سایر تضمین هایسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم شماره 3 فهرست دفاتر اموال و حسابداریسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم شماره چهار صورت وضعیت گردش تمبر و سایر اوراق بهاء دار از ابتدای سالجاری تا تاریخ تحویل و تحولسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم شماره یک فهرست حسابهای بانکیسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم شکایاتسازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم عملکرد سال 1390سازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم‌هاي عملكرد (اعتبارات تملك)سازمان امور اقتصادی و دارایی
فرم‌هاي عملكرد 1390 (اعتبارات تملك)سازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت L,موسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي - بسازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت شركت هاي دولتي - بدون اسنادسازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت شركت هاي دولتي - تك برگسازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت شركت هاي دولتي - دفترچه اي سازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت طرح تملك- بدون اسنادسازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي - تك سازمان امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات اسناد مالكيت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي - دفتسازمان امور اقتصادی و دارایی
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)