- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > DaraiVaOmorMaliyati  

Web Part Page Title Bar image
AboFazelab

پورتال استان آذربایجان غربی
هیات حل اختلاف مالیاتی برگ اعتراض اشخاص حقیقی.rarهیات حل اختلاف مالیاتی برگ اعتراض اشخاص حقیقیدارایی و امور مالیاتی
هیات حل اختلاف مالیاتی برگ اعتراض اشخاص حقوقی.rarهیات حل اختلاف مالیاتی برگ اعتراض اشخاص حقوقیدارایی و امور مالیاتی
فرم واخواهی.rarفرم واخواهیدارایی و امور مالیاتی
فرم درخواست تسریع تعویق جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی.rarفرم درخواست تسریع تعویق جلسه هیات حل اختلاف مالیاتیدارایی و امور مالیاتی
فرم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده   اشخاص حقوقی.rarفرم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقیدارایی و امور مالیاتی
فرم درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم.rarفرم درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیمدارایی و امور مالیاتی
دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل.rarدفترچه ثبت نام صاحبان مشاغلدارایی و امور مالیاتی
برگ اعتراض تقاضای تجدید رسیدگی.rarبرگ اعتراض تقاضای تجدید رسیدگیدارایی و امور مالیاتی
اظهارنامه مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 13801127.rarاظهارنامه مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 13801127دارایی و امور مالیاتی
اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل  موضوع بند ب.rarاظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند بدارایی و امور مالیاتی
اظهارنامه مالیات بر درآمد انواع وسیله نقلیه عمومی موضوع بندج.rarاظهارنامه مالیات بر درآمد انواع وسیله نقلیه عمومی موضوع بندجدارایی و امور مالیاتی
اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک.rarاظهارنامه مالیات بر درآمد املاکدارایی و امور مالیاتی
اظهارنامه ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم.rarاظهارنامه ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیمدارایی و امور مالیاتی
صاحبان مشاغل افزوده شده به بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم.jpgصاحبان مشاغل افزوده شده به بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیمدارایی و امور مالیاتی
فرایند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.jpgفرایند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزودهدارایی و امور مالیاتی
ماليات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه مي شود.docماليات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه مي شوددارایی و امور مالیاتی
دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده.docدفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزودهدارایی و امور مالیاتی
درخواست رتبه پیمانکار.docدرخواست رتبه پیمانکاردارایی و امور مالیاتی
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)