- محتویات اصلی صفحه

اشتغال، صنعت، تجارت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > اشتغال، صنعت، تجارت > صفحات > SanatoTejarat > Sakhtar  

Web Part Page Title Bar image
Sakhtar

ساختار صنعتي استان

 

به استناد نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي بالاي ده كاركن در سال 1383 تعداد 435 واحد صنعتي در 19 رشته فعاليت مختلف مشغول به كار بودند كه توليد محصولات كاني غيرفلزي با 189 واحد (43.4درصد) ، صنايع مواد غذايي و آشاميدني با 103 واحد ( 23.7درصد) توليد منسوجات با 64 واحد(14.7 درصد) و توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي با 12 واحد (2.8 درصد) درصد به ترتيب بيشترين سهم را داشته اند. به عبارت ديگر 84.6درصد از واحدهاي صنعتي استان در4 رشته فعاليت فوق مشغول به كار بودند.

جدول(4-10)تعدادكارگاههاي‌صنعتي بالاي ده‌كاركن استان برحسب‌نوع‌فعاليت‌ونحوه مديريت در سال1383

كدفعاليت

‌فعاليت

جمع

نحوه مديريت

سهم هرفعاليت

(درصد)

خصوصي

عمومی

جمع

435

412

23

100

15

صنايع موادغذائي و آشاميدني

103

95

8

23.7

17

توليد منسوجات

64

64

0

14.7

18

توليدپوشاك- عمل آوردن و رنگ كردن پوست – خزدار

1

1

0

0.2

19

دباغي‌وعمل‌آوردن‌چرم‌وساخت‌كيف‌وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش

3

3

0

0.7

20

توليد چوب و محصولات چوبي و چوب‌ پنبه – غير ازمبلمان – ساخت كالا از ني و مواد حصيري

3

2

1

0.7

21

توليد كاغذ و محصولات كاغذي

5

5

0

1.1

22

انتشار وچاپ وتكثير رسانه هاي ضبط شده

1

1

0

0.2

23

صنايع توليد ذغال كك – پالايشگاههاي نفت و سوخت‌هاي هسته اي

1

1

0

0.2

24

صنايع توليد مواد و محصولات شيميائي

9

8

1

2.1

25

 

12

12

0

2.8

26

توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي

189

180

9

43.4

27

توليد فلزات اساسي

5

5

0

1.1

28

توليد محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات وتجهيزات

10

10

0

2.3

29

توليد ماشين آلات وتجهيزات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

8

4

4

1.8

31

توليد ماشين الات مولد وانتقال برق و دستگاههاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر

6

6

0

1.4

33

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت

5

5

0

1.1

34

توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر

8

8

0

1.8

35

توليد ساير وسايل حمل ونقل

1

1

0

0.2

36

توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر

1

1

0

0.2

 

مأخذ: مركز آمار ايران

 

       

نظريه پايه توسعه استان آذربايجانغربي

(متن اصلاحي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان)

ماموريت ها و وظايف اصلي استان :

 

در راستاي تحقق :

- اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه كشور

- نظريه پايه توسعه ملي

- جهتگيريهاي آمايش سرزمين

و با توجه به :

- موقعيت استراتژيك و اكو نوميك استان به ترتيب بر پايه : " توسعه صنعت ، استفاده حداكثر از قابليت هاي كشاورزي، بازرگاني ، ارائه خدمات برتر و گردشگري " استوار خواهد بود.

تكيه بر اولويتهاي فوق مانع بهره گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهد بود.

 

اصلي ترين (( راهبردهاي توسعه استان )) بندهاي مرتبط با بخش صنعت و معدن ( حوزه تخصصي ) :

بند 1- زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي اقتصادي به استان از استانهايي كه در آنها تمركز و تراكم

جمعيت و فعاليت ايجاد شده از طريق ترغيب و تشويق سرمايه گذاران دولتي و شركت هاي عمومي ( نظير بانكها ) . ( متناظر با بند 1 ضوابط ملي آمايش سرزمين (1) )

3- توسعه علوم، آموزش ، پژوهش و فن آوري و ايجاد و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي ، پژوهشي استان شامل پارك علمي – فن آوري استان ، مراكز تحقيقات ميكرو ماشين و الكترونيك ، فن آوري بيو تكنولوژي ، آرتميا و آبزيان متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي ( متناظر با بند 4 )

4- توسعه شهرك هاي صنعتي تخصصي ( در حوزه صنايع پتروشيمي ، غذايي ، الكترونيك )

7- تنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي و بويژه افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي در مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده استان به منظور حداكثر استفاده از ظرفيت و پتانسيل هاي پراكنده استان .( متناظر با بند 7)

17- ايجاد زمينه هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري براي جذب و نگهداشت نيروهاي كار آفرين استان ((حوزه عمومي))

18- تحول ساختار بخش كشاورزي استان در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار ، مدرن و رقابتي و جذب سرريز شاغلين بخش در ساير بخشها به ويژه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ( متناظر با بند 20 ) ((حوزه عمومي ))

19- استفاده پايدار از قابليت هاي آب و خاك براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي و دامپروري متناسب با استعدادهاي استان از جمله توليد متراكم و گلخانه اي و صنايع وابسته و تبديلي با ارتقاء سطح فن آوري در فعاليت هاي كشاورزي به گونه اي كه اين بخش تا حد يك فعاليت صنعتي در راستاي دستيابي به امنيت غذايي كشور و توسعه صادرات محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي با گرايش مارك واحد صادراتي (Brand) تحويل يابد. ( متناظر با بند 21 ) ((حوزه عمومي))

23- افزايش سهم فعاليت هاي صنعتي و فرآوري معدني استان با ايجاد و گسترش واحد هاي بزرگ مقياس صنعتي ( غذايي ، فلزي، الكترونيكي و شيميايي ) و معدني  (شامل فرآوري معدني ) با گرايش صنايع صادراتي قابل رقابت در عرصه جهاني ( متناظر با بند 23 و 24 )

24- توسعه بهره برداري از قابليت هاي اســـاسي معدني فلزي استـــان ( مس ، طلا ، تيتان ، سيليس و روي ) و غير فلــزي ( سنگهاي تزئيني ، ساختماني ، آهك و گچ ) و منابع موجود درياچه اروميه ( سديم ، پتاسيم و منيزم ) به عنوان يكي از مزيت هاي نسبي آن (متناظر با بند 23 )

25- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي منطقه به لخاظ استقرار استان در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها . ( متناظر با بند 29 )

26- توسعه فعاليت هاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در استان با ايجاد خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت ، گاز و پتروشيمي ( متناظر با بند 26 )

27- ايجاد صنايع انرژي بر در تلفيق با بهره گيري از ذخائر معدني استان و استفاده از مزيت استقرار بر كريدور شرقي – غربي و شمال–جنوب كشور ومحورهاي حمل ونقل بين المللي جهت صادرات محصولات توليدي اين صنايع (متناظر با بند 27)

28- ايجاد و توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل زميني ، واگن سازي و تجهيزات راه آهن در استان ( متناظر با بند 28 )

29- ايجاد تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات استان و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه با تاكيد بر توسعه خدمات پشتيبان توليد ( صنعتي و كشاورزي ) ، خدمات بازرگاني ، خدمات حمل و نقل و ترانزيت ، خدمات گردشگري ، بانكي و بيمه اي متناسب با جايگاه و موقعيت ويژه استان در كشور ( متناظر با بند 30 ) (( حوزه عمومي )).با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصه ملي و توان آن در پذيرش فعاليت هاي جديد با توسعه بخش هاي صنعت ،  تحولات جمعيتي استان تا سال 1400 به شرح زير خواهد بود.

 سهم استان در مشاغل صنعتي افزايش ، در مشاغل كشاورزي كاهش و در مشاغل خدماتي ثابت مانده و ساختار اشتغال بخشهاي اقتصادي به ميانگين كشوري (صنعت 32 درصد ، كشاورزي 22 درصد و خدمات 46 درصد ) تحول خواهد يافت .

 

 ز- اقدامات اولويت دار و محرك توسعه استان : موارد مرتبط با بخش صنايع و معادن (حوزه هاي اختصاصي يا بخشي )

 

1- دستگاههاي اجرايي كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مكلفند اقدامات لازم را در محدوده زماني برنامه چهارم توسعه كشور ، متكي بر سيستهاي اجرايي سند ملي توسعه استان و در بستر راهبردها ، بمنظور تحقق اهداف تعيين شده در آن پيش بيني و بمورد اجرا گذارند. در اين رابطه ، طرحها و پروژه هاي پيوست اين تصويب نامه در زمانبندي مقرر بمورد اجرا گذارده خواهند شد.

2- به منظور افزايش سهم فعاليت هاي صنعتي و معدني در ساختار اقتصادي استان ، شركت هاي دولتي با اولويت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، شركت توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران ، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيكي ، شركت ملي فولاد ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران ، شركت نمايشگاههاي بين المللي ، سازمان شيلات ايران و همچنين شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي موظفند طرحهاي توسعه متناسب با قابليت ها و مزيت و نيازهاي توسعه استان را با استفاده از امتيازات و تسهيلاتي كه در قالب تبصره زير پيش بيني خواهد شد در استان آذربايجانغربي به اجرا درآورند بدين منظور شركتها و سازمانهاي فوق الذكر مكلفند در طول سال اول برنامه چهارم توسعه نتايج تصميمات خود را براي انجام سرمايه گذاريهاي اقتصادي به هيئت وزيران گزارش نمايند.

تبصره 1 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و معادن و استانداري استان آذربايجانغربي حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه امتيازات ، معافيت ها و تسهيلات لازم را براي اجراي طرحهاي صنعتي و معدني به منظور ايجاد زمينه لازم و مزيت هاي رقــابتي بــراي سرمايه گذاري بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

تبصره 2 – سازمانهاي صنعتي دولتي و نهاد ها (( بانك صنعت و معدن ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران )) موظف هستند از محل فروش كارخانجات تحت پوشش ، نسبت به ايجاد واحد هاي صنعتي بزرگ مقياس در فعاليتهاي صنعتي اولويت دار استان (( صنايع تخصصي تبديلي كشاورزي ، فلزي ، شيميايي و الكترونيك )) و نيز صنايع صادراتي و صنايع با فن آوري هاي برتر ( صنايع پيشرفته ) در استان به منظور ارتقاء شاخص معيار توسعه صنعتي استــان ها با تـــوجه به نيازهاي توسعه اي ، با فراهم نمودن امكانات لازم در برنامه هاي توسعه صنعتي خود منظور و به مور اجرا گذارند.

4- دولت موظف است نسبت به تامين تسهيلات براي ايجاد و توسعه طرحهاي صنعتي ( صرف نظر از محل اخذ مجوز) داراي توجيه فني ، اقتصادي و مالي استان با شرايط زير اقدام نمايد: (( حوزه هاي عمومي با فرابخشي ))

1-4- افزايش سهم استان از وجوه اداره شده بودجه هاي سنواتي به نحوي كه امكان اعمال بخشودگي سود و كارمزد تسهيلات بانكي پرداختي به طرحهاي سرمايه كذاري اقتصادي به ميزان تا 20% بيشتر نسبت به استانهاي برخوردار مقدور گردد.

2-4- اختصاص سهميه مشخص 5 درصد از صندوق ذخيره ارزي متناسب با وضعيت استان با نرخ سود پايين و مدت بازپرداخت پانزده سال به طرحهاي سرمايه گذاري اقتصادي بخش خصوصي

تبصره 1 : اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و شركت هاي تحقيقاتي و مخترعين كه طرح هاي آنها به صورت ايده هاي نو در مركز پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و يا مراكز مشابه ذيربط در كشورهاي ديگر تائيد شده و به ثبت رسيده باشد از تسهيلات موضوع بند هاي 1-4 و 2-4 به ميزان 100درصد برخوردار شده و ايجاد اين واحد ها بصورت سرمايه گذاري ريسك پذير منظور خواهند شد.

تبصره 3- دولت موظف است 100 درصد تسهيلات ارزي مورد نياز صنايعي را كه در استان ايجاد و حداقل 50 درصد توليدات آنها صرفاً جهت صادرات توليد ميشود به صورت باي بك جهت تشويق و حمايت از صنايع صادرات گرا و نيل به راهبردهاي توسعه صنعتي و صادرات استان تامين نمايد. همچنين دولت موظف است به منظور شكل گيري صنايع صادراتي ، توسعه زير ساخت ها و جهت دهي به اين نوع صنايع در استان ، اقدامات لازم را انجام و 50 درصد از هزينه هاي بازاريابي بين المللي آنها را تامين نمايد.

تبصره 4- دولت موظف است به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي معدني استان و شكل گيري صنايع فرآوري معدني ، صنايع فرآوري معادن طلا ، روي ، تيتان ، سنگهاي تزئيني و عناصر فلزي درياچه اروميه را احداث و يا در قالب تامين 100 درصد تسهيلات ارزي و 70 درصد تسهيلات ريالي آنها به بخش خصوصي كمك نمايد.

5- 50 درصد حق بيمه تامين اجتماعي شامل سهم كارگر و كارفرماي كاركنان واحد هاي صنعتي واقع در اين استان براي مدت 5 سال از تاريخ بهره برداري و كارگاههاي موجود كه نيروي كار جديـــد استخدام مي نمايد در بودجـــه هاي سالانه (وجوه اداره شده ) پيش بيني و توسط دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد. (( حوزه هاي عمومي با فرابخشي ))

6- دولت موظف است 40 درصد هزينه تمام شده شركت هاي صنعتي را در بودجه هاي عمومي سنواتي منظور و متقبل شود از جمله هزينه هاي تغيير كاربري اراضي محل اجراي شهركها و نواحي صنعتي . (( حوزه هاي عمومي با فرابخشي ))

15- دولت موظف است ضمن انجام مطالعات لازم درخصوص ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي ماكو نسبت به ايجاد منطقه آزاد تجاري صنعتي مزبور در مرز ايران و تركيه تسريع و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه ، عمليات اجرايي آن را به اتمام برساند.

تبصره : كليه سازمانهاي مرتبط با مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري و صنعتي موظفند همكاري و مساعدتهاي خود را براي ايجاد اين مناطق در استان حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم بعمل آورند.

18- وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري مكلف است نسبت به اجراي طرح توسعه آموزش عالي استان شامل توسعه مراكز آموزش عالي فعلي ، ايجاد مراكز آموزش عالي در جنوب و شمال استان و دانشگاه صنعتي در اروميه اقدام نمايد.(( حوزه هاي عمومي با فرابخشي ))

21- وزارت كشور موظف است با كمك به شهرداريهاي شهرهاي اروميه ، خوي ، مياندوآب ، مهاباد و بوكان نسبت به احداث كارخانه بازيافت زباله ( توليد كمپوست ) در شهرهاي مزبور را در سالهاي برنامه چهارم توسعه اقدامات را بعمل آورد. (( حوزه هاي عمومي با فرابخشي ))

23- سازمان حفاظت محيط زيست كشور موظف است با تامين اعتبارات موردنياز از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در طول برنامه چهارم توسعه نسبت به رفع آلودگي چهار رودخانه اصلي آلوده استان شامل زرينه رود ، سيمينه رود ، شهر چاي و مهاباد چاي كه ارزش شرب و اكولوژيكي آنها بالا مي باشد اقدام نمايد.   ((حوزه هاي  عمومي با فرابخشي ))

24- شركت شهركهاي صنعتي كشور مكلف است در طول برنامه چهارم توسعه با همكاري شركت آب و فاضلاب نسبت به ايجاد تصيفه خانه هاي شهركهاي صنعتي استان اقدام نمايد. (( حوزه هاي عمومي با فرابخشي ))

 

پيوست - موضوع بند ( ز ) تصويب نامه

(( حوزه هاي اختصاصي: بخش صنايع و معادن ))

 

رديف

عنوان طرح يا پروژه

زمانبندي اجرا

(تكميل )

دستگاه اجرايي مربوطه

29

توسعه و تجهيز مركز تحقيقات ميكرو ماشين استان

تا پايان سال 1384

وزارت علو م ، تحقيقات و فنآوري

30

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سلماس

پايان سال 1384

وزارت صنايع و معادن – شركت شهركهاي صنعتي ايران

31

توسعه ، تجهيز و ارتقاي زير ساخت ها شهركهاي صنعتي استان

طول برنامه چهارم

وزارت صنايع و معادن

32

تكميل عمليات اجرايي شهرك فنآوري الكترونيك اروميه

پايان سال 1384

وزارت صنايع و معادن – شركت شهركهاي صنعتي ايران

33

سرمايه گذاري و بهره برداري از معدن طلاي زره شوران تكاب

پايان سال 1385

وزارت صنايع و معادن – سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

34

سرمايه گذاري و بهره برداري از معدن تيتان قره آغاج اروميه

پايان سال 1386

وزارت صنايع و معادن – سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

35

انجام مطالعات فاز (2) ذخاير معدني استان ( تكميل مطالعات زون هاي سه گانه معدني استان )

پايان سال 1384

وزارت صنايع و معادن

36

حمايت موثر از احداث كارخانه هاي قند با ظرفيت 750 هزار تن در سال

طول برنامه چهارم

وزارت صنايع و معادن – سازمان مديريت و برنامه ريزي

37

ايجاد مركز مطالعات و آزمايشگاه تجزيه مواد معدني

تا پايان سال 1385

وزارت صنايع و معادن

38

مطالعات تفصيلي توسعه صنايع تبديلي كشاورزي

تا پايان سال 1385

وزارت جهاد كشاورزي – وزارت صنايع و معادن

39

احداث واحد پايلوت استحصال مواد معدني ، مس ، روي ، طلا به روش لي چينگ براي معادن داراي توجيه اقتصادي و فني

تا پايان سال 1385

وزارت صنايع ومعادن و سازمان نوسازي معادن و توسعه صنايع معدن ايران

40

توليد و فرآوري مس ، ذوب ، شمش مس در شهرستان مياندوآب به ظرفيت 150 هزار تن

طول برنامه چهارم

سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني

41

توليد صنايع لاستيك و قطعات لاستيكي در مياندواب به ظرفيت 30 هزار تن

طو ل برنامه چهارم

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

42

اجراي پروژه مطالعاتي منيزيا و توليدات جانبي از شور آبهاي درياچه اروميه

طول برنامه چهارم

شركت توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

43

ايجاد شهرك صنعتي شماره 3 اروميه و شهرك صنعتي چالدران

تا پايان سال 1384

شركت شهركهاي صنعتي

44

ايجاد دفتر نمايندگي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در مركز استان

تا پايان سال 1384

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

87

اجراي طرح جامع ساماندهي و مديريت درياچه اروميه

طول برنامه چهارم

سازمان حفاظت محيط زيست – وزارت نيرو – وزارت صنايع و معادن

 

پيوست - موضوع بند ( ز ) تصويب نامه

(( حوزه هاي عمومي يا فرا بخشي ))

 

رديف

عنوان طرح يا پروژه

زمانبندي اجرا

(تكميل )

دستگاه اجرايي مربوطه

13

اجراي طرح انتقال اتيلن و احداث واحد پتروشيمي در استان

پايان سال 1385

وزارت نفت – شركت ملي پتروشيمي

21

تكميل و بهره برداري از دانشكده كشاورزي مياندوآب

پايان سال 1384

وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري – دانشگاه اروميه

23

ايجاد پارك علمي – تحقيقاتي اروميه

پايان سال 85

وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري

28

ايجاد دانشگاه صنعتي اروميه

طول برنامه چهارم

وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري

71

ايجاد دانشكده داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي اروميه

طول برنامه چهارم

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

79

ايجاد و تجهيز منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو

پايان سال 1384

وزارت بازرگاني – دبيرخانه شوراي مناطق آزاد

80

ايجاد و تجهيز نمايشگاه دائمي بين المللي بازرگاني اروميه

پايان سال 1384

وزارت بازرگاني – مركز توسعه تجارت ايران

84

ايجاد و برقراري شبكه شاهراه اطلاعاتي – ارتباطي استان

سال 1385

وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات

 

 

1- تناظر هريك از راهبردهاي پيشنهادي استان با ضوابط ملي آمايش سرزمين ( مصوب هيئت محترم وزيران ) در هريك از آنها ذكر شده است.

   • تعداد بازدید امروز
3
  • تعداد بازدید این هفته
16
  • تعداد بازدید این ماه
84
  • تعداد بازدید این سال
639
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)