- محتویات اصلی صفحه

اشتغال، صنعت، تجارت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > اشتغال، صنعت، تجارت > صفحات > Gavanin > KaroKargar  

Web Part Page Title Bar image
Sakhtar

بخشنامه

 

شورايعالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 22/12/86، پس از بحث و بررسي راجع به تعين حداقل مزد سال 1387، در اجراي ماده 41 قانون كار با درنظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با  توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را با اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.

 1.  از اول سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 73200 ريال(هفتاد و سه هزار و دويست ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1387 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) باضافه روزانه 9150 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1386 افزايش مي يابد در صورتيكه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 73200 ريال شود ملاك همان 73200 ريال است.

2.  به كارگراني كه در سال 1387 داراي يكسال سابقه كار شده، و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 1250 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

 

تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت صورت مي گيرد.

تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1386، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

3.  براي تأمين كالاهاي موضوع بن كارگري در سال 1387 بابت هر كارگر (اعم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 100.000 ريال توسط كارفرما بايستي اختصاص يابد كه نحوه پرداخت اين مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386) خواهد بود.

4.  ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 1 و تبصره يك بند 2 در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي  اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود.

5.  مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1387 به طور موقت در كارگاه اشتغال مي يابند نخواهد شد.

6.  واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر دربين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.

 

 سيد محمد جهرمي


-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخه 22/12/86 شورايعالي كار

در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت

 

در اجراي بند 4 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزير محترم كار و اموراجتماعي موضوع مصوبه مورخ 22/12/86 شورايعالي كار بدينوسيله نحوه اجراي بخشنامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدي اعلام مي نمايد:

 1.   نحوه اعمال 5 درصد افزايش بند 1 بخشنامه

 نرخ هاي كارمزدي درسال 87 (به نسبت آخرين كارمزد در سال 86) درمورد كليه كارگران كارمزدي (اعم از موقت يا دائم) به مأخذ پنج درصد افزايش مي يابند. درصورتيكه كارگران داراي بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند اين بخش نيز بايستي پنج درصد افزايش يابد.

تبصره: چنانچه نرخ يا ملاك هاي كارمزدي تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به عبارت ديگر بصورت درصدي از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند در اينصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزايش خواهد گرديد . (زيرا با اين عمل نرخ ياملاك هاي كارمزدي نيز بدليل تبعيت از قسمت مذكور خودبخود دستخوش افزايش خواهد بود.)

 2.   چگونگي اعمال افزايش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

 علاوه بر افزايش 5 درصد بر روي قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال 87 روزانه 9150 ريال ديگر نيز افزايش خواهد يافت و در صورتيكه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 87 روزانه 9150 ريال در اجراي مصوبه شورايعالي كار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد.

تبصره: در صورتيكه مجموع دريافتي كارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد باضافه مزد سنوات (پايه ) مربوطه به سال هاي گذشته كمتر  از 73200 ريال در روز گردد محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان 73200 ريال خواهد بود.

 3.   اعطاي مزد سنوات:

 علاوه بر افزاش كارمزد، كارگران كارمزدي نيز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندي باشند يا خير، حسب مورد و مطابق دستورالعمل هاي ذيربط از پايه سنواتي موضوع بند 2 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزير محترم كار و امور اجتماعي برخوردار خواهند شد.

 

 

عزير بهزادي

مدير كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 22/12/86 شورايعالي كار در مورد كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند.

 

در اجراي بند 4 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزير محترم كار و اموراجتماعي موضوع مصوبه مورخ 22/12/86 شورايعالي كار، نحوه اجراي مصوبه مزبور را در كارگاه هاي داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي دارد.

الف: نحوه اجراي بند يك بخشنامه راجع به افزايش مزد مبنا

به مزد شغل كليه كارگران از ابتداي سال 1387 روزانه 5 درصد (نسبت به آخرين مزد شغل آنان در سال 1386) به اضافه روزانه 9150 ريال اضافه مي شود به عبارت ديگر:

مزد شغل روزانه در سال 1387= 9150+ (05/1 Í آخرين مزد شغل روزانه در سال 86)

 به ساير عناصري كه بر طبق دستورالعمل اجرايي طرح هاي طبقه بندي يا عرف و رويه كارگاه جزء مزد تلقي شده و تا پايان سال 86 برقرار گرديده اند (علاوه بر افزايشي كه بر روي مزد شغل ها ايجاد مي شود) بايستي از اول سال 87 معادل 5 درصد اضافه شود. از قبيل مزد رتبه، مزاياي ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پايان سال 86) و نظاير آنها.

 تبصره1: با توجه به تكليف مقرر در بند يك بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبناي حاصل از اعمال افزايشات فوق الذكر كمتراز 73200 ريال در روز شود مبلغ 73200 ريال ملاك خواهد بود.

تبصره2: تعيين مزد رتبه، مزايان حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه هايي كه داراي چنين مزايايي طبق طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند)، در سال 87 تابع ضريب ريالي جديد براي سال مذكور است.

ب: نحوه اجراي تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال 1387

جدول مزد سنوات در گروه هاي بيست گانه در سال 1387 به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند 2 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 در مورد كارگراني كه از 1/1/87 به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يايكسال ازآخرين ترفيع آنان سپري شده باشد متناسب با گروه شغلي مربوطه معادل ريالي يك پايه با نرخ مقرر برقرار مي شود.

 تبصره: مزد سنوات (پايه) كه در اجراي مصوبه اخير شورايعالي كار در سال 1387 و طبق جدول موضوع اين بند داده مي شود مشمول افزايش پنج درصد نمي شود.

 جدول نرخ پايه (سنوات) درگروه هاي بيست گانه- (ارقام ريال در روز)

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

گروه

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1300

1250

نرخ پايه

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

گروه

2650

2550

2450

2350

2250

2150

2050

1950

1850

1750

نرخ پايه

 

ج: نحوه اجراي بند 4 راجع به افزايش مزد ناشي از ارتقاء:

در كليه واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي مي باشند. نحوه ارتقاء شغلي كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايي طبقه بندي مشاغل خواهد بود. نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل مطابق جدول پيوست مي باشد.

درگارگاه هايي كه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب مي باشند اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه هاي متداول كارگاه در گذشته صورت گيرد.

 

عزيز بهزادي

مدير كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج

 

دستورالعمل شماره 151656 مورخ 26/12/86 ، قابل اجرا در سال 1387

(جايگزيني تجربه به جاي تحصيل موضوع دستورالعمل اجرائي طبقه بندي مشاغل)

 رديف

مدرك تحصيلي

مدرك تحصيلي شغل (شرايط احراز شغل) و

مبلغ ريالي كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل (ريال هرروز)

خواندن و نوشتن

پايان دوره ابتدايي

پايان دوره راهنمايي

ديپلم متوسطه

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

دكتري

1

بيسواد

2563

4006

7348

9332

2

اول دبستان

1905

3283

6897

9055

3

دوم دبستان

1250

2563

6446

8777

4

سوم دبستان

624

1905

5874

8449

5

چهارم دبستان

1250

5202

8121

6

پايان دوره ابتدايي

4006

7248

7

اول راهنمايي

2562

6446

8

دوم راهنمايي

1250

5302

9

پايان دوره راهنمايي (سيكل)

4006

7348

10

اول دبيرستان

3283

6897

11

دوم دبيرستان

2563

6446

12

سوم دبيرستان

1250

5302

13

ديپلم و پيش دانشگاهي

4006

7348

14

فوق ديپلم

4006

7348

15

ليسانس

4006

7348

16

فوق ليسانس

4006

 

 مثال: چنانچه شاغلي داراي مدرك تحصيلي دوم راهنمايي بوده وشرايط احراز تحصيل شغل وي در ارتقاء ديپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ 5302 ريال بابت كمبود تحصيل از مزد سنوات وي كسر مي گردد.

توضيح: افرادي كه در شغل فعلي به دليل كبود تحصيل، قبلاً مشمول كسر مزد سنوات شده‌اند، در محاسبه كمبود تحصيل براي ارتقاء جديد، به جاي مدرك تحصيلي شاغل، مدرك تحصيلي شغل مورد تصدي فعلي آنان ملاك عمل قرار

 مي گيرد.

   • تعداد بازدید امروز
1
  • تعداد بازدید این هفته
10
  • تعداد بازدید این ماه
109
  • تعداد بازدید این سال
1964
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)